همتی می باید از روی صدق و صفا

بوسیله saadati15. تير 1392 11:46

برچسب ها:

HaCkEd By Team Bad Dream Fr0m kSa

بدرود خرداد

بوسیله saadati15. تير 1392 11:45

برچسب ها:

مناسبت ها

با ما بیا که سخت تو را چشم در رهیم

بوسیله saadati15. تير 1392 11:44

برچسب ها:

دینی و مذهبی

کفش های تابه تا

بوسیله saadati15. تير 1392 11:43

برچسب ها:

سیاسی و اجتماعی

بسم الله النور رحم

بوسیله saadati15. تير 1392 11:42

برچسب ها:

دینی و مذهبی

ما و داستان اندلس

بوسیله saadati15. تير 1392 11:41

برچسب ها:

سیاسی و اجتماعی

هان کجاست؟ پایتخت این کج آئین قرن دیوانه

بوسیله saadati15. تير 1392 11:40

برچسب ها:

سیاسی و اجتماعی

«از اعماق»

بوسیله saadati15. تير 1392 11:39

برچسب ها:

سیاسی و اجتماعی

بیست میلیون قفنوس در سرزمین سیمرغ

بوسیله saadati15. تير 1392 11:38

برچسب ها:

سیاسی و اجتماعی

زیبا منطقی/ شاعرانه، منطقی/ رئال، اما منطقی/ ساختار شکن، منطقی/ ارزشگرا، منطقی

بوسیله saadati15. تير 1392 11:38

برچسب ها:

سیاسی و اجتماعی

ارسالهای اخیر