بهارِ زودرَس

بوسیله aseman16. تير 1392 11:12

برچسب ها:

شعر

دورِ كهكشان

بوسیله aseman16. تير 1392 11:11

برچسب ها:

شعر

خُسوف

بوسیله aseman16. تير 1392 11:11

برچسب ها:

شعر

كبوترانه

بوسیله aseman16. تير 1392 11:10

برچسب ها:

شعر

اي حُسنِ انتخاب!

بوسیله aseman16. تير 1392 11:10

برچسب ها:

شعر

سفرِ قُم

بوسیله aseman16. تير 1392 11:9

برچسب ها:

شعر

لطف و عدل

بوسیله aseman16. تير 1392 11:9

برچسب ها:

شعر

خبري نيست كه نيست

بوسیله aseman16. تير 1392 11:8

برچسب ها:

شعر

یوسف

بوسیله aseman16. تير 1392 11:7

برچسب ها:

شعر

ميلِ خَمِ ابرو

بوسیله aseman16. تير 1392 11:6

برچسب ها:

شعر

ارسالهای اخیر